Ljulja.hr

Shop

Reklamacije i povrat

1. Odustajanje od kupnje – putem pisanog obrasca

Kupac ima pravo u roku 14 dana sukladno članku 72 Zakona o zaštiti potrošača odustati od kupnje pisanom obavijesti na e-mail adresu info@ljulja.hr ili poštom na našu adresu. Rok od 14 dana počinje teći danom preuzimanja/dostave naručene robe.

U elektronskoj ili pisanoj obavijesti o odustajanju od kupnje nedvosmisleno navedite odluku o odustajanju od kupnje (s vašim imenom i datumom dane narudžbe).

2. Povrat proizvoda

Ako je kupac robu već preuzeo i odustaje od kupnje, mora preuzetu robu vratiti poduzeću u roku 14 dana po pisanoj obavijesti iz 1. odlomka. Povrat novca u iznosu vraćenih proizvoda, poduzeće mora vratiti na bankovni račun kupca najkasnije u roku 14 dana od primitka robe.

Pri povratu proizvodi moraju biti neupotrebljavani, neoštećeni i u originalnoj ambalaži. Personalizirani dijelovi proizvoda se ne mogu vratiti i za njih nije moguće izvršiti povrat novca. Uz vraćeni proizvod obvezno je priložiti kopiju originalnog računa.

Pošiljku poslati na adresu:

LjuLja, obrt za proizvodnju i usluge

Duga ulica 63,

32100 Vinkovci, Hrvatska

Troškove povrata robe snosi kupac. Za vraćene proizvode ne preuzimamo pošiljke sa plaćanjem poštarine pouzećem.

Platforma za online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnje bit

će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj

stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

To znači da ukoliko naiđete na probleme tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod,

nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na

gornjem linku.

Temeljem odredbe članka 22.Zakona o ZARPS-u (NN 121/16 i 32/19) obavještavamo Vas da je za daljnje

riješavanje spora nadležan Sud časti HGK-a Zagreb, Ilica 49/II.

 3. Reklamacije pošiljke

Ljulja.hr odgovara za stvarne tvorničke greške kupljenih proizvoda u Internet trgovini (www.ljulja.hr) Ukoliko kupac ima bilo kakav prigovor sukladno članku 10 Zakona o zaštiti potrošača molimo da nas obavijesti na e-mail: info@ljulja.hr
Potrošač mora u obavijesti o grešci detaljno opisati grešku i omogućiti prodavaču da grešku razmotri.

Molimo da kupac kod eventualne reklamacije vrati robu sa kopijom originalnog računa na adresu Duga Ulica 63, 32100 Vinkovci, Hrvatska

s naznakom ‘Internet prodaja’ u roku 14 dana od kupnje.

Po primitku robe Ljulja.hr će u roku 8 dana po primitku pisane obavijesti i proizvoda dati pisani odgovor na rješenje reklamacije.

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakirane u kartonsku ambalažu.

Sve reklamacije koje su neprikladno zapakirane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećena prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljatelju.

Troškove povrata robe snosi kupac.

4. Odgovornost za materijalne nedostatke

Ljulja.hr (dalje: prodavatelj) odgovara za materijalne nedostatke proizvod do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupca ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koji nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzorka koji je postajao prije toga. Podrazumjeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine dana od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu upotrebu ili za promet,
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  • ako stvar nema svojstva i odluke koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani radi obavijesti,
  • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obaveza, sve u skladu sa pravima Zakona o obaveznim odnosima:

  • uklanjanje nedostatka,
  • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
  • sniženje cijene,
  • raskid ugovora.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obaveznim odnosima.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obaveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada primjenjuje se Zakon o obaveznim odnosima.

5. Obrazac za jednostrani raskid ugovora

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može se dostaviti kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove osim izravnih troškova povrata robe.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Preuzmi obrazac za jednostrani raskid ugovora